Produktztv.pl – opinie i recenzje

Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Produktztv.pl – opinie i recenzje - Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Detocell opinie

Deto­cell opinie

Deto­cell

Suple­ment diety DETOCELL to nowość na pol­skim rynku. Prze­zna­czony jest dla kobiet, które mają skłon­ność do wystę­po­wa­nia cel­lu­litu zwa­nego „skórką poma­rań­czową”.  Deto­cell już zyskał sobie pozy­tywne opi­nie wśród użyt­kow­ni­czek. Skład­niki pre­pa­ratu DETOCELL poprzez swoje wie­lo­kie­run­kowe dzia­ła­nie wpły­wają pozy­tyw­nie na poprawę meta­bo­li­zmu komór­ko­wego skóry, pro­wa­dząc do reduk­cji cellulitu.

Dzia­ła­nie Detocell:

Olej z ogó­recz­nika wpływa korzyst­nie na prze­pływ krwi w skó­rze, przez to na jej lep­sze odży­wie­nie i dotle­nie­nie. Zawarty w oleju kwas gamma lino­le­nowy z grupy Omega-6 regu­luje meta­bo­lizm i wspo­maga oczysz­cze­nie orga­ni­zmu ze szko­dli­wych sub­stan­cji. Skład­niki oleju z ogó­recz­nika peł­nią ważną rolę w pro­ce­sach zacho­dzą­cych w komór­kach skóry. Wpły­wają na wzmoc­nie­nie bariery zapo­bie­ga­ją­cej nad­mier­nej utra­cie wody przez skórę, przy­czy­nia­jąc się do wła­ści­wego nawil­że­nia skóry i poprawy jej ela­stycz­no­ści.
Wyciąg suchy z morsz­czynu wpływa na poprawę krą­że­nia lim­fa­tycz­nego i sty­mu­luje prze­mianę mate­rii, uła­twia­jąc spa­la­nie tkanki tłusz­czo­wej.
Wyciąg suchy z wąkrotki azja­tyc­kiej wspo­maga krą­że­nie lim­fa­tyczne, przez co uła­twia usu­wa­nie pro­duk­tów spa­la­nia tłusz­czu. Wpływa rów­nież na poprawę ela­stycz­no­ści włó­kien tkanki łącz­nej.
Wyciąg suchy z nasion wino­gron sta­nowi źró­dło natu­ral­nych prze­ciw­u­tle­nia­czy, które chro­nią błony komór­kowe przed wol­nymi rod­ni­kami i dzia­łają ochron­nie na naczy­nia krwio­no­śne.
Olej rybi zawiera nie­na­sy­cone kwasy tłusz­czowe Omega –3, które są bar­dzo ważne w utrzy­ma­niu pra­wi­dło­wej kon­dy­cji skóry, ponie­waż uczest­ni­czą w wielu pro­ce­sach meta­bo­licz­nych. Kwasy Omega –3 wpły­wają na poprawę struk­tury oraz funk­cji skóry.

Spo­sób uży­cia pre­pa­ratu Detocell:

Doro­śli — 1 kap­sułka dzien­nie w trak­cie posiłku.
W trak­cie sto­so­wa­nia pro­duktu zaleca się zwięk­szoną aktyw­ność fizyczną.
Nie należy prze­kra­czać zale­ca­nej por­cji do spo­ży­cia w ciągu dnia.
Pro­dukt nie może być sto­so­wany jako sub­sty­tut zróż­ni­co­wa­nej diety.
Ważne jest pro­wa­dze­nie zrów­no­wa­żo­nego spo­sobu żywie­nia i zdro­wego trybu życia.

30 kap­su­łek star­czy na mie­siąc kura­cji. Jesli uży­wa­łaś już Deto­cell wyraź pro­szę swoje opi­nie w komen­ta­rzu do tego posta.

Category: Uroda
 • Marta says:

  Nigdzie nie mogę zna­leźć opi­nii praw­dzi­wych na temat deto­cell. Niech napi­sze ktos kto tego uży­wał. Aniu Ty napi­sa­łaś, że kupi­łaś już pro­sze napisz może za tydzień obiek­tywną opi­nię na temat tego pro­duktu. Dzięki srdeczne

 • Ala says:

  Ja też nosze się z zamia­rem kupie­nia Deto­cell i cze­kam na opi­nie innych. Niby to co rekla­mują w TV nic nie jest warte no ale może, w końcu trzeba jakoś wypro­mo­wać pro­dukt. Bar­dzo będę wdzięczna za wszel­kie opinie

 • Wioletta says:

  Czy opłaca się to kupić?? Po jakim cza­sie widać pierw­sze efekty?

 • Marzena says:

  Myśle że warto wydać te 30 pare zło­tych i samemu spraw­dzić bo na każ­dego może ina­czej działa. Ja boje się wszel­kich table­tek i uwa­żam że tylko cięzki tre­ning i dieta coś pomoże

 • Villa says:

  Wiesz Marzena ja myślę że takie kap­sułki moga być dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem diety i tre­ningu. Jak się zaata­kuje cel­lu­lit z kilku stron to wtedy łatwiej go zwal­czyć. Takie jest moje zdanie

 • Antycellulit says:

  Ja uży­wam od około 2 tygo­dni ale jed­no­cze­snie zapi­sa­lam sie na silow­nie. Cel­lu­lit jest wyraź­nie mniej­szy tylko teraz nie wiem czy to przez siłow­nei czy przez ten Deto­cell. W DOZ kosz­tuje 38 zł teraz wiec jak ktos ma bli­sko apteke to moze sobie kupic na miej­scu a jak ktos ma daleko to pozo­staje Ale­gro gdzie ceny wahaja sie kolo 28 zł+koszty prze­sylki, wiec wycho­dzi dro­zej niz w aptece bez kosz­tow przesylki

 • Aneta says:

  Ja powiem tak. Dwa tygo­dnie sto­suje i jakoś nie widze rezul­ta­tów jeszcze:(

  • Aśqa says:

   Podob­nie u mnie tylko ja sto­suje juz 3 tygo­dnie i nic sie cel­lu­lit nie zmniej­sza. TO lipa jakaś

   • Dominique says:

    To oczy­wi­ste, że po kilku tygo­dniach efektu nie będzie. Przy­naj­mniej 2–3 mie­siące trzeba sto­so­wać. Poza tym na opa­ko­wa­niu jest napi­sane, że wysi­łek fizyczny jest wska­zany. Nie łudź­cie się, że po tablet­kach cał­kiem znik­nie wam cellulit.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

newsletter software .