Produktztv.pl – opinie i recenzje

Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Produktztv.pl – opinie i recenzje - Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Mango opinie

Mango.pl to rów­nież po TV Mar­ket duży sklep tele­za­ku­powy. Mango.pl do swo­ich reklam wyko­rzy­stuje znane osoby z tv np. pre­zen­tera Zyg­munta Chajzera

Jeśli chcesz wyra­zić swoje opi­nie na temat Mango, możesz to zro­bić w komen­ta­rzach do tego postu

Czy kupiłaś/eś kie­dy­kol­wiek pro­dukt z tele­za­ku­pów Mango?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading …
 • marcin says:

  napewno w mango jest naj­ta­niej spo­śród wszyst­kich firm tele­za­ku­po­wych. pole­cam. zaku­pi­łem u nich pas który byl dobrej jako­sci i skutecznosci

 • Kaja says:

  Kupi­łam pas jestem zado­wo­lona dobra jakość więc naprawdę polecam.

 • Tobi says:

  Tele­za­kupy Mango to jedna wielka ściema. Chińsz­czy­zna aż trzesz­czy. Ceny masa­kra i jeszce pró­bóją nabić ludzi w butelke zatrud­nia­jąc akto­rów. Żal

 • Darek says:

  Ja tam jestem zado­wo­lony z zaku­pów w Mango

 • Ania says:

  Kupi­łam już kilka rze­czy na mango. Zachę­cają dobrymi pro­duk­tami w rekla­mach a rze­czy­wi­stość wygląda ina­czej. Pro­dukty są sła­bej jako­ści. Nie pole­cam ! Ostat­nio zaku­piony pro­dukt u nich to pomoc­nik kuchenny z soko­wi­rówką. Cho­dzi bar­dzo gło­śno, sok leci po ścian­kach jak wyci­skam, musze krzywo szklankę pod­kła­dać. Nie będę tego bar­dziej komen­to­wać. Nie polecam !

  • BEKI says:

   JEDNA WIELKA SCIEMAKUPILAM PROSZEK DO PRANIAODPLAMIACZ ORAZ GETRY DDCHUDZAJACE , PROSZEK NIE ODPLAMIA GETRY WCALE NIE MODELUJA SYLWETKII W DODATKU NIE CHCA PRZYJMOWAC REKLAMACJI

 • Dorota says:

  NIE POLECAM ZAKUPU TOTAL GRUNCH1111
  We wrze­śniu 2015 r. zaku­pi­łam w Mango przy­rząd TOTAL GRUNCH, a pod koniec paż­dzier­nika zła­mała się łączka łącząca sie­dzi­sko z “kie­row­nica” Jest to usterka istotna. Zło­ży­łam rekla­ma­cję dołą­cza­jąc na piśmie moje żąda­nie zwrotu pie­nię­dzy za zaku­piony przy­rząd. Iden­tyczne pismo wysła­łam na adres Mango Ser­wis e’meilem — do dzi­siaj nie otrzy­ma­łam żad­nej odpowiedzi.Natomiast pano­wie z Ser­wisu nie zadali sobie trudu, albo nie chcieli zna­leżć rekla­ma­cji i pisma w paczce — napra­wili przy­rząd twier­dząc że nic w paczce nie było oprócz przy­rządu. I tak mam w domu przy­rząd na któ­rym boję się ćwi­czyć. Nad­mie­niam, że z przy­rządu korzy­sta­łam spo­ra­dycz­nie.
  2015-12-14

  • TERESA says:

   chcia­łam rów­nież wyrazi swoją opi­nie na temat TOTAL GRUNCH, to urzą­dze­nie jest nie­bez­pieczne , korzy­sta­łam z tego przy­rządu nie­spełna rok ‚2 razy w tygo­dniu po 19 min. ważę 60 kg., urzą­dze­nie pękło i spa­dłam z niego . mango na moją rekla­ma­cje kazało mi prze­sła urzą­dze­nie, kiedy je prze­sła­łam /nadżwigałam się go ‚żeby nadac przesyłkę/, ode­słało mi je , uza­sad­nia­jąc , ze nie ma go już w ofer­cie. Jak widzę ‚nadal jest w ofer­cie. PROSZĘ UWAŻAC NA TĘ FIRMĘ .Sprze­dają buble , kpią z klienta w żywe oczy . Zakupy w tej fir­mie to wyrzu­ce­nie mpie­nię­dzy w błoto. Omi­jaj­cie ich dużym łukiem , nie daj­cie się nabi w butelkę

 • Dorota says:

  NIE POLECAM ZAKUPU przy­rządu do ćwi­czeń TOTAL GRUNCH !!!!
  We wrze­śniu 2015 r. zaku­pi­łam w Mango przy­rząd TOTAL GRUNCH, a pod koniec paż­dzier­nika zła­mała się łączka łącząca sie­dzi­sko z “kie­row­nica” Jest to usterka istotna. Zło­ży­łam rekla­ma­cję dołą­cza­jąc na piśmie moje żąda­nie zwrotu pie­nię­dzy za zaku­piony przy­rząd. Iden­tyczne pismo wysła­łam na adres Mango Ser­wis e’meilem — do dzi­siaj nie otrzy­ma­łam żad­nej odpowiedzi.Natomiast pano­wie z Ser­wisu nie zadali sobie trudu, albo nie chcieli zna­leżć rekla­ma­cji i pisma w paczce — napra­wili przy­rząd twier­dząc że nic w paczce nie było oprócz przy­rządu. I tak mam w domu przy­rząd na któ­rym boję się ćwi­czyć. Nad­mie­niam, że z przy­rządu korzy­sta­łam sporadycznie

 • Monika says:

  Długo zabie­ra­łam się do zro­bie­nia u nich zaku­pów, ale zde­cy­do­wa­łam się w ciągu chwili jak zoba­czy­łam gar­nek regu­lu­jący tem­pe­ra­turę SAMMI. Można w nim sma­żyć, goto­wać na parze, dusić i nic się nie przy­pala — ma podwójne dno z prze­strze­nią pomię­dzy. To był jeden z moich naj­lep­szych zaku­pów. A co do samych tele­za­ku­pów to wszystko prze­bie­gło tak jak powinno. Wysyłka zgod­nie z cza­sem i cen­ni­kiem. Mia­łam tez mozli­wość zwrotu w ciągu 14 dni, ale mojego garnka nigdy bym nie oddała.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

newsletter software .