Produktztv.pl – opinie i recenzje

Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Produktztv.pl – opinie i recenzje - Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Groupon opinie

Gro­upon opinie

Gro­upon to por­tal zaku­pów gru­po­wych, który w Pol­sce poja­wił się w 2010 roku. Według licz­nych publi­ka­cji Gro­upon jest naj­więk­szym (o naj­więk­szym zasięgu) por­ta­lem ofe­ru­ją­cym zakupy grupowe.

Groupon.pl podob­nie jak reszta kon­ku­ren­cji swoje oferty podzie­lił na kilka kate­go­rii i wyróż­niamy tutaj:

 • Gro­upon shop­ping — zakupy przedmiotów
 • Gro­upon Tra­vel — wycieczki
 • Mia­sta — oferty lokalne

Rabaty na Gro­upo­nie docho­dzą do 90%, ale radzę dobrze spraw­dzić ofertę, ponie­waż bar­dzo czę­sto się zda­rza, że rabat jest sztucz­nie zawyżony.

Ogól­nie rzecz bio­rąc moim zda­niem to osoby wysta­wia­jące oferty oszu­kują zawy­ża­jąc ceny, a Gro­upon (i inne tego typu por­tale) nie chce, lub nie ma moż­li­wo­ści kon­troli wszyst­kich ofert, któ­rych jest bar­dzo dużo. We wszyst­kich 43 kra­jach Gro­upon posiada ponad 56.000 part­ne­rów (osób i firm wysta­wia­ją­cych oferty).

Jeśli kie­dyś kupiłeś/kupiłaś coś na Gro­upo­nie, napisz pro­szę swoje opi­nie w komen­ta­rzu do tego posta.

Category: Zakupy grupowe
 • Daria says:

  Ja kupi­łam na Gru­po­nie zabieg SPA. Po przy­by­ciu na miej­sce musia­łam cze­kać bar­dzo długo a samo podej­ście do klientki było ‘na odwal się’
  Myślę że wła­ści­ciel nie był przy­go­to­wany na tak duży ruch i po pro­stu nie ogar­niał tego wiec spa­dła jakość obsługi. teraz wybie­ram takie oferty, w któ­rych jest mało kupio­nych kuponów

 • Tomek says:

  Cza­sem można wyha­czyć coś taniej ale wcale to nie są takie rabaty jak piszą 50%. Moim zda­niem góra 10–15% taniej od tego co ludzie sprze­dają na Alle­gro ale i tak cza­sem sa takie wałki że na Alle­gro taniej można kupić niż na gruponach

 • Rex says:

  Wałki wałki, te wszyst­kie rabaty są wyssane z palca. A robi sie to tak:
  Pod­no­szę cenę swo­jego pro­duktu na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej
  Gru­po­nowi mówie ze moge ten pro­dukt sprze­dac za pół ceny, wtedy gru­pon to wysta­wia. Po zakoń­cze­niu akcji znowu obni­żam cene na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej (robie pro­mo­cje) i gra myzyczka:)

 • a says:

  Nie pole­cam, Nie obcho­dzi ich klient, rekla­ma­cje to farsa — w odpo­wie­dzi na rekla­ma­cję sucha regułka, klienta mają za nic nie ten to inny, zero sza­cunku, a prze­cież bez klien­tów to i ich by nie było :(

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

newsletter software .