Produktztv.pl – opinie i recenzje

Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Produktztv.pl – opinie i recenzje - Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Tablet Pentagram Tab 7.6 opinie

PENTAGRAM TAB 7.6 opinie

Tablet wypo­sa­żony jest w dwur­dze­niowy pro­ce­sor Rock­chip, ekran IPS o roz­dziel­czo­ści WXGA (1280 x 800) oraz sys­tem ope­ra­cyjny Android 4.2.
Tablet posiada różne opi­nie wśród użyt­kow­ni­ków, co można prze­czy­tać w komen­ta­rzach do tego posta.

tablet-pentagram-tab-7-6

Ekran doty­kowy IPS o prze­kąt­nej 7 cali posiada roz­dziel­czość 1280 x 800.
Matryca z pod­świe­tle­niem LED wyko­nana jest w tech­no­lo­gii IPS (In-Plane Swit­ching)
5-punktowy mul­ti­to­uch to już stan­dard nawet w naj­tań­szych tabletach.

PENTAGRAM TAB 7.6 Dual Core IPS wypo­sa­żony jest w 1 GB pamięci ope­ra­cyj­nej RAM oraz 4 GB pamięci wbu­do­wa­nej.
Wbu­do­wana bez­prze­wo­dowa karta sie­ciowa 802.11 b/g/n zapew­nia połą­cze­nie z sie­cią Wi-Fi. Dodat­kowo tablet ofe­ruje także obsługę zewnętrz­nych mode­mów 3G USB.
Kamera VGA umiesz­czona z przodu umoż­li­wia pro­wa­dze­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym video-rozmów poprzez komu­ni­ka­tory inter­ne­towe . Na tyl­nej obu­do­wie znaj­duje się apa­rat 0.3 MP pozwa­la­jący na wyko­ny­wa­nie zdjęć.
Gniazdo HDMI pozwala na oglą­da­nie zdjęć i fil­mów w jako­ści HD na ekra­nie tele­wi­zora lub moni­tora.
Czyt­nik kart microSD/SDHC pozwala na łatwe roz­sze­rze­nie dostęp­nej pamięci.

Do tabletu moż­na­po­dłą­czyć dowolną kla­wia­turę, myszkę, czy pen­drive — wszystko dzięki funk­cji USB On-The-Go. Gło­śnik umiesz­czony na przed­niej obu­do­wie pozwala na oglą­da­nie fil­mów bez uży­cia słu­cha­wek.
Tablet posiada Pol­skie menu.
Wygląd inter­fejsu użyt­kow­nika możesz dowol­nie mody­fi­ko­wać zgod­nie z wła­snymi pre­fe­ren­cjami, także usta­wiać wła­sne tapety.

Kupu­jąc tablet PENTAGRAM TAB 7.6 Dual Core IPS otrzy­masz pol­ską instruk­cję użyt­kow­nika, kabel USB, łado­warkę sie­ciową, i przej­ściówkę USB.


Ekran

- 7-calowy wyświe­tlacz IPS
– roz­dziel­czość 1280 x 800
– pojem­no­ściowy 5-punktowy panel dotykowy

Bate­ria

- bate­ria o pojem­no­ści 3000mAh

Kamera

- tylny apa­rat 0.3 MP
– przed­nia kamera VGA

Pro­ce­sor

- Dual Core 2-rdzeniowy — 1,2GHz
– Rock­chip 3168 ARM Cor­tex A9

Układ gra­ficzny

- Powe­rVR SGX540
3D: OpenGL ES1.1 i 2.0
2D: OpenVG1.1, DirectFB, GDI/DirectDraw

Wymiary

- 190.5x113x8 mm
– waga 280 g

Pamięć ope­ra­cyjna

- RAM 1GB DDR3

Wbu­do­wana pamięć

- flash 4GB

Sys­tem operacyjny

- Android 4.2

Para­me­try Sieciowe

- Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
– ether­net poprzez łącze USB

Dźwięk

- wbu­do­wany mikro­fon
– gło­śnik Hi-Fi

Złą­cza

- 3.5mm Mini­jack ste­reo
– zewnętrzny slot kart MicroSD/SDHC (do 32GB)
– wyj­ście HDMI
– Micro­USB
– zasi­la­nie DC 5V

Jeżeli posia­dasz tablet Pen­ta­gram Tab 7.6 wyraź swoje opi­nie o nim w komen­ta­rzu do tego posta.

Category: Tablety
 • Andrzej says:

  Czy ktoś spo­tkał sie z pro­ble­mem, że tablet nie ładuje się przy włą­czo­nym wyświe­tla­czu, kiedy łado­wany jest przez USB? Pro­szę o odpo­wiedź bo chce sobie taki kupić

  • Wojtas says:

   Podobno to prawda jest, tak pisza na innych forach, dla­tego aku­rat ja sie na niego nie zde­cy­do­wa­łem. Naj­le­piej zadzwon do oddzialu Pen­ta­gram i dowiedz sie co robią w takiej sytu­acji bo moze uznają to na gwarancji

  • Patryk says:

   Ja mam ten tablet i jest wszystko w porządku. Nie spo­tka­łem się jesz­cze z takim pro­ble­mem. Pozdrawiam

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

newsletter software .