Produktztv.pl – opinie i recenzje

Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Produktztv.pl – opinie i recenzje - Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Podróbki Kosmodisk na Allegro

Pod­róbki Kosmo­disk na Allegro

Pisa­łam już wcze­śniej o pod­rób­kach Kosmo­di­sku, teraz czas na tro­chę fak­tów. Sama nie posia­dam jesz­cze Kosmo­di­sku (jesz­cze nie potrze­buję:)), ale dzię­kuję Panu Ada­mowi ze Szcze­cina za prze­słane zdję­cia. Pan Adam napi­sał tak:

“Jak widzimy pod­rób­kowy pro­ce­der ma się dobrze. Na Alle­gro kupi­łem sobie Kosmo­disk w cenie 49 zł. Na zdję­ciach wyglą­dał iden­tycz­nie jak ten sprze­da­wany na stro­nie kosmodisk.pl, wiec pomy­sla­lem ze po co prze­pla­cac jak mozna miec to samo duzo taniej — kazdy by tak pomy­slal. To co przy­szlo w paczce prze­szlo moje naj­smiel­sze ocze­ki­wana. Zreszta Pani Aniu niech Pani sama to zoba­czy i naglo­sni. Ja te same zdję­cia już wysła­łem do dys­try­bu­tora orgi­nal­nego kosmodisku”

Po raz kolejny oka­zuje się ‚że ludzie nie mają wstydu. Żero­wa­nie na ludz­kim cier­pie­niu jest kary­godne, a chęć zaro­bie­nia nie uspra­wie­dli­wia jaw­nego oszu­stwa. Po kon­tak­cie z zespo­łem Alle­gro oraz ofi­cjal­nym dys­try­bu­to­rem na Pol­skę  dowie­dzia­łam się, że wszyst­kie pod­róbki Kosmo­disk zostały wyco­fane z aukcji.

Kosmodisk opinie

Kosmo­disk opinie

The video can­not be shown at the moment. Ple­ase try again later.

Kosmo­disk to pas masu­jący krę­go­słup sprze­da­wany już kil­ka­na­ście lat. W tym cza­sie powstało wiele pod­ró­bek Kosmo­di­sku o prze­dziw­nych nazwach jak “Kosmo­dysk” , Kismo­disk itp.
Jeśli masz opi­nie na temat ory­gi­nal­nego Kosmo­disk, oraz jego pod­ró­bek to pro­szę podziel się nimi w komentarzu.

newsletter software .