Produktztv.pl – opinie i recenzje

Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Produktztv.pl – opinie i recenzje - Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Mop obrotowy opinie

Mop obro­towy opinie

Ostat­nio wpadł mi w ręce mop obro­towy o dźwięcz­nej nazwie Spin&Go mop. Mecha­nizm mopa na pierw­szy rzut oka jest pro­sty i od razu wiemy jak to wszystko działa. Aby wyci­snąć mopa należy umie­ścić go w spe­cjal­nie do tego prze­zna­czo­nym koszyku i naci­snąć pedał umo­co­wany u spodu wia­derka. Naci­ska­nie na pedał powo­duje ruch obro­towy koszyka, a siła odśrod­kowa roz­pry­skuje wodę po wia­derku, co czyni mopa ‘wyrznię­tym’. Wszystko ok. ale w moim przy­padku naci­ska­nie na pedał powo­do­wało tak szybki ruch koszyka, że woda roz­pry­ski­wała się dookoła (może za dużo siły w to wkładałam).

Całość wygląda dość przy­zwo­icie, ale wydaje mi się, że w tra­dy­cyj­nym mopie, w któ­rym wyrzyna się wodę wła­snymi mię­śniami, lepiej można wyci­snąć ostat­nie kro­ple wody. Mop obro­towy mimo wszystko pozo­staje bar­dziej wilgotny.

Jeśli posia­dasz mop obro­towy Spin&Go, napisz pro­szę swoje opi­nie w komen­ta­rzu do tego posta.

newsletter software .