Produktztv.pl – opinie i recenzje

Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Produktztv.pl – opinie i recenzje - Produktztv.pl zbiera opinie na temat produktów i usług, zwłaszcza tych z reklam w telewizji. Zapraszamy na forum recenzji.

Znany olimpijczyk w reklamie opasek Dr. Levina

W rekla­mie opa­sek Dr Levina wystę­puje znany nam wszyst­kim wice­mistrz olim­pij­ski w zapa­sach — Andrzej Supron

The video can­not be shown at the moment. Ple­ase try again later.

Andrzej Supron w reklamie opasek Dr Levina

Andrzej Supron w rekla­mie opa­sek Dr Levina

Od 12 roku życia zwią­zany jestem z zapa­sami. Inten­syw­ność tre­nin­gów powo­duje prze­cią­że­nia w sta­wach bar­ko­wych, kola­no­wych, dopro­wa­dza do zwy­rod­nień i teraz kiedy gra­łem w tenisa to bolały mnie kolana, a nie jestem zwo­len­ni­kiem che­mii i jakichś środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych. Któ­re­goś dnia kolega pole­cił mi opa­ski. Byłem scep­tycz­nie do nich nasta­wiony, ale zało­ży­łem. Mówię to jest nie­sa­mo­wite! Następ­nego dnia kupi­łem sobie dwie opa­ski magne­tyczne i zapo­mnia­łem o całym bólu. Dały mi taki kom­fort, że bez cią­głego narze­ka­nia mogłem sobie spo­koj­nie upra­wiać aktu­al­nie moją ulu­bioną dys­cy­plinę sportu jaka jest tenis. Opa­ski magne­tyczne Dr Levina są rewelacyjne.”

Opaski magnetyczne Dr Levina opinie

Opa­ski magne­tyczne Dr Levina opinie

The video can­not be shown at the moment. Ple­ase try again later.

Opa­ski magne­tyczne Dr Levina — opis ze strony dystrybutora:

Magne­tyczne opa­ski na kolana oraz opa­ska na nad­gar­stek mają dobro­czynne dzia­ła­nie prze­ciw­bó­lowe. Dzięki wbu­do­wa­nym magne­som, szybko i sku­tecz­nie łago­dzą ból. Moc opa­sek wynosi 400 gaus­sów.

Swoje opi­nie na temat magne­tycz­nych opa­sek Dr Levina możesz napi­sać w komen­ta­rzu do tego posta.

[nggal­lery id=10]

Czy masz ory­gi­nalne opa­ski magne­tyczne Dr Levina?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading …

 

newsletter software .